Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Residentie Interieur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Residentie Interieur
gevestigd aan de Stevinstraat 182 A te Den Haag, Nederland, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27274881;
b. klant: de natuurlijke persoon die via de website een bestelling plaatst;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Residentie Interieur en de klant;
d. consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit vallen;
e. meubelstuk: het meubelstuk dat of een set van meubelstukken die via de website
aangeboden wordt;
f. website: de website www.residentieinterieur.nl die door Residentie Interieur wordt
beheerd en waar een meubelstuk besteld kan worden.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Residentie
Interieur en de klant die via de website tot stand komt.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door
Residentie Interieur vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4 Indien Residentie Interieur niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Residentie Interieur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5 Residentie Interieur heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing
is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de
totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbod

3.1 Het aanbod van Residentie Interieur is vrijblijvend.
3.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Residentie Interieur
niet.
3.3 Het assortiment op de website is aan wijzigingen onderhevig.
3.4 Genoemde prijzen zijn in euro’s, en vallen onder de margeregeling op basis dat de klant het
bestelde meubelstuk bij Residentie Interieur ophaalt.

Artikel 4 Account

4.1 De klant kan een account aanmaken op de website.
4.2 Nadat de klant succesvol een account heeft aangemaakt op de website, stuurt Residentie
Interieur de klant onverwijld via de e-mail daarvan een bevestiging.
4.3 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. Indien
de klant weet of het vermoeden heeft dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn
account, dan dient de klant zijn wachtwoord te wijzigen.

Artikel 5 Fair use

5.1 Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere
gebruikers van de website zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de
website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van
beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke
inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelprocedure via de
website succesvol heeft doorlopen.
6.2 Nadat de bestelling is geplaatst, stuurt Residentie Interieur de klant via de e-mail een
bevestiging dat Residentie Interieur de bestelling heeft ontvangen. Indien de klant niet
onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingse-mail van Residentie Interieur
heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Residentie Interieur.
6.3 De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij
akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 Betaling

7.1 De klant kan het via de website bestelde meubelstuk via iDeal, Bancontact, PayPal of
Creditcard betalen.

Artikel 8 Ophalen

8.1 Het bestelde meubelstuk dient door de klant te worden opgehaald bij Residentie Interieur,
tenzij de klant een aparte overeenkomst is aangegaan met Residentie Interieur voor het
transport voor het meubelstuk, zie artikel 9. De klant kan het meubelstuk ophalen tijdens de
openingstijden van Residentie Interieur. De openingstijden van Residentie Interieur staan
duidelijk op de website.
8.2 Indien de klant het meubelstuk niet ophaalt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een
via de e-mail gestuurd verzoek om het meubelstuk binnen een redelijke termijn op te halen,
dan heeft Residentie Interieur het recht de overeenkomst via de e-mail te ontbinden en wordt
de prijs van het betaalde product binnen 14 dagen na de ontbinding aan de klant
terugbetaald.

Artikel 9 Verzorgen van transport

9.1 Indien de klant het meubelstuk wil laten bezorgen, dan dient de klant daarvoor een aparte
overeenkomst aan te gaan met Residentie Interieur. De klant kan telefonisch, via de e-mail of
via de website een offerte aanvragen bij Residentie Interieur voor het laten bezorgen van het
meubelstuk. Nadat de klant akkoord is gegaan met deze offerte, wordt naar de klant via de
e-mail een bevestiging gestuurd van de overeenkomst voor de bezorging van het
meubelstuk.
9.2 Residentie Interieur schakelt een transportbedrijf in om het meubelstuk bij de klant te
bezorgen.
9.3 Het transportbedrijf maakt met de klant een afspraak voor de aflevering. Indien de klant niet
op het afgesproken tijdstip aanwezig is, dan kan dat tot extra transportkosten leiden die aan
de klant in rekening worden gebracht.
9.4 Het transportbedrijf levert het meubelstuk af op de begane grond voor het huis. Het
transportbedrijf gaat met het meubelstuk niet door gangen en gaat geen trappen op of liften
in met het meubelstuk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.5 De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

Artikel 10 Herroepingsrecht

10.1 De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de klant de gehele bestelling van Residentie
Interieur heeft ontvangen.
10.2 Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk
binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Residentie Interieur kenbaar te
maken. Dit kan via het e-mailadres info@residentieinterieur.nl, het modelformulier voor
herroeping of in persoon op het moment dat de klant het meubelstuk ophaalt.
10.3 Indien de klant op elektronische wijze aan Residentie Interieur kenbaar maakt dat hij een
beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Residentie Interieur na ontvangst van deze
melding de klant een ontvangstbevestiging.
10.4 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het meubelstuk. De klant zal het
meubelstuk gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het
meubelstuk vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het meubelstuk slechts
mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
10.5 De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het meubelstuk die verder gaat dan toegestaan in artikel 10.4.
10.6 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de
transportkosten in verband met het retourneren van het meubelstuk voor rekening van de
klant.
10.7 Het meubelstuk dient geretourneerd te worden naar:
Residentie Interieur
Stevinstraat 182 A
2587 ET Den Haag
Nederland
10.8 Indien de klant wenst tot Residentie Interieur de retourlevering verzorgt, dan kan de klant
waarvoor een offerte aanvragen bij Residentie Interieur.
10.9 Residentie Interieur zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen
nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Residentie Interieur het
meubelstuk retour heeft ontvangen de betaalde aankoopprijs restitueren.
10.10 Residentie Interieur betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant
de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk met een ander
betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening
gebracht.
10.11 Op de overeenkomst tot het bezorgen van het meubelstuk (overeenkomst tot
goederenvervoer) is, op basis van de wettelijke uitzondering genoemd in artikel 230p sub e.,
het herroepingsrecht niet van toepassing, derhalve worden de transportkosten voor het
transport naar de klant niet aan de klant terugbetaald.
10.12 Het herroepingsrecht geldt niet voor de klant niet zijnde een consument.

Artikel 11 Conformiteit

11.1 Residentie Interieur staat ervoor in dat het geleverde meubelstuk voldoet aan de
overeenkomst, de op de website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid daarbij uitgaande van het feit dat het een tweedehands
meubelstuk betreft.

Artikel 12 Klachten

12.1 Voor vragen over de bestelling of de webshop of het indienen van een klacht, kan de klant op
de volgende wijzen contact opnemen met Residentie Interieur:
a. Telefonisch: + 31 (0)70-3453673
b. Via de e-mail: info@residentieinterieur.nl
12.2 Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan
wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan
verwachten.
12.3 Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan
worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen
binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld
wordt.
12.4 Klachten worden door Residentie Interieur in ieder geval binnen 14 dagen afgehandeld.
12.5 De klant dient Residentie Interieur de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

Artikel 13 Melden van gebreken

13.1 De klant is verplicht het geleverde meubelstuk bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat het geleverde meubelstuk verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient
de klant deze gebreken zo snel mogelijk te melden aan Residentie Interieur.
13.2 Transportschade dient onverwijld na de levering door de klant aan Residentie Interieur
kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verjaring

14.1 Residentie Interieur kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een
direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene
voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de klant.
14.2 Residentie Interieur is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet
tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van
zijn website wegens onderhoud of anderszins.
14.3 Residentie Interieur kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien een
ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de klant.
14.4 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren
die het meubelstuk werkelijk heeft. Residentie Interieur is niet aansprakelijk voor dergelijke
kleurafwijkingen.
14.5 Residentie Interieur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Residentie Interieur is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.
14.6 Residentie Interieur is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg
van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
14.7 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het geleverde meubelstuk, sluit
Residentie Interieur iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele (gevolg)schade.
14.8 Residentie Interieur is niet aansprakelijk voor verkleuring van het meubelstuk door de
inwerking van licht of voor slijtage wegens gebruik van het meubelstuk.
14.9 Residentie Interieur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, arbeidskosten,
reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.
14.10 Indien Residentie Interieur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Residentie Interieur beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
van Residentie Interieur gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot
uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de
aansprakelijkheid van Residentie Interieur beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige
dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag van het meubelstuk waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.11 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens
Residentie Interieur vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens
Residentie Interieur kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een
consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
14.12 Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn
verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Residentie Interieur
handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Residentie Interieur daardoor lijdt of
heeft geleden.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Omstandigheden die onder meer niet voor rekening van Residentie Interieur komen zijn:
vervoersbelemmeringen; werkstakingen; rellen, oorlog en oorlogsgevaar; ex- en
importverboden; weersomstandigheden; transportmoeilijkheden; epidemieën; ziekte van de
natuurlijke persoon die namens Residentie Interieur de overeenkomst uitvoert;
internetstoring; stroomstoring; computerstoring; storing in het e-mailverkeer; hackerattack of
computervredebreuk door een derde; overheidsmaatregelen.
15.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers
van Residentie Interieur of door Residentie Interieur ingeschakelde derde partijen.
15.3 Indien Residentie Interieur wegens overmacht niet of niet tijdig kan leveren, dan stelt
Residentie Interieur de klant daarvan op de hoogte.

Artikel 16 Persoonsgegevens

16.1 Residentie Interieur verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene
verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van
persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van Residentie Interieur raadplegen, zie
privacy verklaring.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

17.1 Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website van
Residentie Interieur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen,
huisstijl en logo’s en waar het door Residentie Interieur aan de klant verstrekte gegevens
betreft, verblijft bij Residentie Interieur of bij zijn licentiegever(s). De klant dient de
intellectuele eigendomsrechten van Residentie Interieur en van zijn licentiegevers te allen
tijde te respecteren.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op elke overeenkomst tussen Residentie Interieur en de klant is Nederlands recht van
toepassing.
18.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Residentie Interieur worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Residentie Interieur
gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat
Residentie Interieur schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting
van een geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.