Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Residentie Interieur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Residentie Interieur
gevestigd aan de Stevinstraat 182 A te Den Haag, Nederland, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27274881;
b. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Residentie Interieur een
overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Residentie Interieur en de klant waarbij
Residentie Interieur in opdracht van de klant werkzaamheden aan een meubelstuk
uitvoert;
d. consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit vallen;
e. meubelstuk: het meubelstuk waarop de overeenkomst betrekking heeft;
f. werkzaamheden: de stoffeer-, reparatie-, of overige werkzaamheden die Residentie
Interieur aan het meubelstuk uitvoert.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Residentie
Interieur en de klant.
2.2 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
rechtsverhouding tussen Residentie Interieur en de klant, dan wordt de klant geacht bij
voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op
nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door
Residentie Interieur vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6 Indien Residentie Interieur niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Residentie Interieur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7 Residentie Interieur heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing
is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de
totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle offertes van Residentie Interieur zijn vrijblijvend.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Residentie
Interieur opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Residentie Interieur
zijn offerte baseert.
3.3 Kennelijke fouten of vergissingen in een offerte binden Residentie Interieur niet.
3.4 Voor de klant zijnde een consument zijn vermelde prijzen inclusief btw.
3.5 Voor de klant niet zijnde een consument zijn vermelde prijzen exclusief btw, tenzij anders is
aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan
met de offerte van Residentie Interieur.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Residentie Interieur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Residentie Interieur heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder
kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 6 Annulering

6.1 Indien de klant de overeenkomst annuleert, dan heeft Residentie Interieur het recht de
volgende kosten aan de klant in rekening te brengen:
a. Alle reeds ingekochte producten en materialen;
b. De werkzaamheden die tot aan het moment van de annulering zijn uitgevoerd.
6.2 Annulering dient telefonisch of via de e-mail te geschieden.

Artikel 7 Meerkosten

7.1 Indien tijdens het verwijderen van de stof van het meubelstuk Residentie Interieur ontdekt dat
het noodzakelijk is om een reparatie aan het meubelstuk uit te voeren, dan stelt Residentie
Interieur de klant daarvan op de hoogte en wordt deze reparatie uitgevoerd nadat de klant
akkoord is gegaan met de extra kosten die daarvoor in rekening worden gebracht.
7.2 Indien de klant niet wenst dat de reparatie wordt uitgevoerd, maar wel dat de
stoffeerwerkzaamheden worden voltooid, dan is het stofferen van het meubelstuk geheel
voor risico van de klant.
7.3 Indien de klant niet wenst dat de reparatie wordt uitgevoerd en de opdracht annuleert, dan
heeft Residentie Interieur het recht overeenkomstig artikel 6 annuleringskosten aan de klant
in rekening te brengen.

Artikel 8 Transportkosten

8.1 Indien Residentie Interieur het meubelstuk bij de klant ophaalt en/of bij de klant aflevert en de
klant is buiten de regio Den Haag gevestigd of woonachtig, dan heeft Residentie Interieur het
recht transportkosten aan de klant in rekening te brengen. De klant wordt vooraf in kennis
gesteld van de hoogte van de transportkosten.

Artikel 9 Verplichtingen van de klant

9.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen waarvan Residentie Interieur
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Residentie Interieur
worden verstrekt.
9.2 De klant is gehouden Residentie Interieur onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen
zijn.
9.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Residentie Interieur onmogelijk
maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

Artikel 10 Opleveringstermijn

10.1 De door Residentie Interieur opgegeven oplevertermijnen zijn niet als fatale termijn te
beschouwen.
10.2 In het geval dat een met de klant overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden
ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Residentie Interieur ligt en
niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18
van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode
dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 11 Oplevering, voorrijkosten en opslag

11.1 Indien de werkzaamheden zijn voltooid en het meubelstuk gereed is, dan stelt Residentie
Interieur de klant daarvan op de hoogte.
11.2 Residentie Interieur maakt met de klant een afspraak om het meubelstuk af te leveren of de
klant kan het meubelstuk tijdens de openingstijden van Residentie Interieur ophalen. De
openingstijden van Residentie Interieur staan duidelijk op de website van Residentie
Interieur.
11.3 Indien Residentie Interieur met de klant een afspraak heeft gemaakt voor het ophalen en/of
afleveren van het meubelstuk en de klant is niet aanwezig op het overeengekomen tijdstip
waardoor opnieuw een afspraak dient te worden gemaakt, dan heeft Residentie Interieur het
recht voorrijkosten aan de klant in rekening te brengen.
11.4 Indien de klant het meubelstuk, nadat Residentie Interieur kenbaar heeft gemaakt dat het
meubelstuk gereed is, niet spoedig afhaalt of met Residentie Interieur een afspraak maakt
voor het afleveren van het meubelstuk, dan heeft Residentie Interieur het recht opslagkosten
aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 12 Retentierecht

12.1 Residentie Interieur heeft het recht het meubelstuk onder zich te houden, indien de klant de
kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden niet heeft voldaan en, indien van
toepassing, ook indien het kosten betreft van een eerdere opdracht of indien er andere
vorderingen zijn die voortvloeien uit een contractuele relatie met Residentie Interieur.
12.2 Het retentierecht eindigt op het moment dat de klant alle vorderingen die Residentie Interieur
op de klant heeft, heeft betaald.
12.3 Residentie Interieur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de
klant lijdt doordat Residentie Interieur een beroep doet op zijn retentierecht.

Artikel 13 Facturatie en betaling

13.1 De factuur wordt via de e-mail naar de klant gestuurd.
13.2 Betaling dient te geschieden op het moment van oplevering middels pinbetaling, contante
betaling of door overmaking.
13.3 Indien oplevering op rekening geschiedt, dan dient de klant zijnde een consument de factuur
binnen 7 dagen te betalen en de klant niet zijnde een consument binnen 14 dagen.
13.4 Residentie Interieur heeft het recht van de klant een aanbetaling te verlangen. De klant wordt
daarvan voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst in kennis gesteld.
13.5 Indien de klant een aanbetaling niet (tijdig) betaalt, dan heeft Residentie Interieur het recht de
uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat alle openstaande facturen zijn
voldaan. Residentie Interieur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade
die de klant door een dergelijke opschorting lijdt.
13.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke
(handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in
verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet
Incassokosten.
13.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van Residentie Interieur op de klant onmiddellijk opeisbaar.
13.8 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en
vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van
deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande
hoofdsom.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle geleverde en nog te leveren materialen blijven uitsluitend eigendom van Residentie
Interieur, totdat alle vorderingen die Residentie Interieur op de klant heeft of zal verkrijgen
volledig zijn betaald.
14.2 Zolang de eigendom van de materialen niet op de klant is overgegaan, mag de klant de
materialen niet:
a. Verpanden;
b. Aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
14.3 De klant is verplicht de materialen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Residentie Interieur te bewaren. De
klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Residentie Interieur veilig te stellen.
14.4 Indien de klant zijn verplichtingen jegens Residentie Interieur niet of niet volledig nakomt en
in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Residentie
Interieur gerechtigd alle materialen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder
voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het
recht van Residentie Interieur op volledige schadevergoeding.
14.5 Indien Residentie Interieur gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit
artikel, dan is de klant verplicht Residentie Interieur toegang te verlenen tot alle locaties waar
de materialen van Residentie Interieur zich bevinden.
14.6 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Residentie
Interieur daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de
bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Residentie Interieur.
14.7 De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Residentie Interieur toekomende
rechten onverlet.

Artikel 15 Klachten

15.1 Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen een redelijke termijn na de
oplevering aan Residentie Interieur kenbaar te worden gemaakt.
15.2 De klant dient Residentie Interieur de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het
feit dat Residentie Interieur overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat
Residentie Interieur erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
15.3 Klachten over het opgeleverde worden niet in behandeling genomen indien door de klant
en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het opgeleverde zijn
uitgevoerd.
15.4 Indien Residentie Interieur de klacht van de klant gegrond acht, dan is de klant verplicht
Residentie Interieur in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden alsnog correct uit te
voeren.
15.5 Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Residentie Interieur door een derde of
door de klant zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de klant niet het recht de
betaling op te schorten. De klant dient Residentie Interieur te allen tijde de mogelijkheid te
geven binnen een redelijke termijn gebreken in de uitgevoerde werkzaamheden te herstellen.
15.6 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
15.7 De aansprakelijkheid van Residentie Interieur is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17
is opgenomen.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

16.1 Residentie Interieur is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Residentie Interieur ter
kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de
verplichtingen niet zal nakomen.
16.2 Residentie Interieur is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft
gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan
kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
16.3 Voorts is Residentie Interieur bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
16.4 Residentie Interieur is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van
betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard
of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te
voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of
ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
16.5 Indien Residentie Interieur tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
16.6 Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Residentie
Interieur op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Residentie Interieur de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.7 Residentie Interieur behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en verjaring

17.1 Residentie Interieur kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een
direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene
voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.2 De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
de door hem aangeleverde gegevens. Residentie Interieur is nimmer aansprakelijk voor
eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde
gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.
17.3 Residentie Interieur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend
uit of te wijten aan afwijkingen van of gebreken aan het meubelstuk die reeds aanwezig
waren voor aanvang van de werkzaamheden.
17.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Residentie Interieur
opgeleverde, sluit Residentie Interieur iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele
(gevolg)schade.
17.5 Residentie Interieur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van
Residentie Interieur in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten
vinden.
17.6 Residentie Interieur is niet aansprakelijk voor verkleuring van het meubelstuk door de
inwerking van licht of voor slijtage wegens gebruik van het meubelstuk.
17.7 Residentie Interieur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, waardevermindering
van het meubelstuk, arbeidskosten, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.
17.8 Indien Residentie Interieur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Residentie Interieur beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
van Residentie Interieur gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot
uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de
aansprakelijkheid van Residentie Interieur beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige
dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens
Residentie Interieur vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens
Residentie Interieur kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een
consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
17.10 Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn
verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Residentie Interieur
handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Residentie Interieur daardoor lijdt of
heeft geleden.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Omstandigheden die onder meer niet voor rekening van Residentie Interieur komen zijn:
vervoersbelemmeringen; werkstakingen; rellen, oorlog en oorlogsgevaar; ex- en
importverboden; weersomstandigheden; transportmoeilijkheden; epidemieën; ziekte van de
natuurlijke persoon die namens Residentie Interieur de overeenkomst uitvoert;
internetstoring; stroomstoring; computerstoring; storing in het e-mailverkeer; hackerattack of
computervredebreuk door een derde; overheidsmaatregelen.
18.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers
van Residentie Interieur of door Residentie Interieur ingeschakelde derde partijen.
18.3 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal
Residentie Interieur niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als
een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn
verplichting tot oplevering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat
geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal
zijn van een opschorting van oplevering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog,
en/of gewijzigd, op te leveren, zullen zowel Residentie Interieur als de klant gehouden zijn om
die te benutten.
18.4 Voor zover Residentie Interieur ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is Residentie Interieur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als
ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 19 Geheimhouding en persoonsgegevens

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
19.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Residentie
Interieur gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en Residentie Interieur zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is Residentie Interieur niet gehouden tot schadevergoeding.
19.3 Residentie Interieur verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene
verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van
persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van Residentie Interieur raadplegen, zie
https://residentieinterieur.nl/privacy-verklaring/.

Artikel 20 Intellectuele eigendom

20.1 Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website van
Residentie Interieur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen,
huisstijl en logo’s en waar het door Residentie Interieur aan de klant verstrekte gegevens
betreft, verblijft bij Residentie Interieur of bij zijn licentiegever(s). De klant dient de
intellectuele eigendomsrechten van Residentie Interieur en van zijn licentiegevers te allen
tijde te respecteren.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op elke overeenkomst tussen Residentie Interieur en de klant is Nederlands recht van
toepassing.
21.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Residentie Interieur worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Residentie Interieur
gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat
Residentie Interieur schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting
van een geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.